• ПРОЕКТ: СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

   

   

  Генерална цел:

  Генерална цел на овој проект е да се придонесе кон унапредување на заштитата од  дискриминација, социјално вклучување и социјални права, вклучувајќи ги и малцинствата, особено Ромите во Македонија.

   

   

  Специфични цели:

  • Создавање на цврста платформа за соработка помеѓу општините, институциите на национални и локално ниво за подобрување на правата на маргинализираните членови на заедници.
  • Јакнење на капацитетите на локалната заедницата, општините и граѓанските организации за спроведување на законот за спречување и заштита од дискриминација.
  • Поттикнување на граѓаните особено на припадници на ранливи и маргинализирани групи, и како да се дејствува против дискриминацијата и како да се заштитат.

   

   

  Целни групи:

  -             12 локални самоуправи (12 општински комисии за
  еднакви можности на жените и мажите и  12 општински координатори ЕО од Струмица, Куманово, Штип, Делчево, Охрид, Дебар, Битола , Неготино, Струга, Теарце, Радовиш и Липково);

  -             12 локални НВО-ии;

  -             240 лидерите на заедницата (Претставници од граѓанските организации и од општинските држава граѓански услуги: социјално- здравство / образование професионалци и претставниците на полицијата).

   

   

  Активности и нивната ефикасност:

  ·         Воспоставување на мрежа за стратешка соработка во областа на недискриминацијата на локалните граѓански организации, општинската и централната власт,.

  ·         Потпишувањето на трипартитен меморандум за соработка за спроведување на Законот за спречување и заштита од дискриминација.

  ·         Проширување на сегашниот мандата на КЕМ и на локалните координатори за еднакви можности  на жените и мажите за третирање на сите основи за дискриминација од Законот за спречување и заштита од дискриминација.

  ·         Тренинг за законската рамка за анти-дискриминација на околу  320 лица од заедницата (НВО, социјалните служби, КЕМ) во 12 општини.

  ·         Воспоставување на мрежа на обучени лица од невладин организации и од институциите кои ќе биде клучен фактор во реализирањето на каскадни обуки.

  ·         Изработка на прирачник за спроведување на Законот за спречување и заштита од дискриминација (со добри пракси) наменет за КЕМ, локалните координатори

  ·         Изработка и развој на локални акциони планови.

  ·         Спроведување на мини-проекти од страна на НВО-и.

  ·         Изработка на веб- страна за недискриминација и нејзина промоција за пошироката јавност (во Македонија), со фокус на избраните општини.

   

   

  Очекувани резултати:

   

  -       Меморандум за соработка меѓу МТСП, градоначалниците на општините и невладините организации за имплементација на законот.

  -       Зајакнати капацитети на претставниците институциите на национално и на локално ниво за спроведување на Законот за спречување и заштита од дискриминацијата.

  -       Капацитетот и на мандатот на КЕМ и локалните координатори да се прошири и да се однесува на повеќе услуги на граѓаните, како што се советување, информации, правна помош за недискриминација.

  -       Капацитетите на граѓанските организации за решавање на злоупотребите извршени против малцинствата и ранливите групи на население да се зголеми.

  -       Развивање на практичен модел за ефективена имплементација на  закон 12 пилот општини.

  -       Подигање на свеста за Законот за спречување и заштита од дискриминацијата

  -       Подигната свеста за концептот на анти -дискриминација и механизмите за заштита помеѓу членовите на маргинализираните / ранливите групи од населението, а особено во општините со ромско население.

  -       Подигната свест за Законот за спречување и заштита од дискриминација помеѓу институциите на национално и  локално ниво, НВО-и како кај општата популација.

   

   

  Период: Проектот ќе се реализира во период од 12 месеци

   

  Носители на проектот:  

   Британски совет

   

  Партнери за имплементација:

  - Граѓанска Иницијатива за еднакви можности „Еднаков Пристап„ и

  - Здружение на социјалните работници од Битола и Демир Хисар

   

  Донатор:

  Делегација на Европската Унија

   

  Реализацијата на проектните активности се во соработка со Министерството за труд и социјална политика.

   

   

 •